SNAKK MED DIN KONTAKTLÆRER OG FAGLÆRERE OM FORNUFTIGE FAGVALG
KONTAKT DIN RÅDGIVER FOR VEILEDNING OM VALG
diskuter med eldre elever, medelever og foresatte
velg de fagene du trives best med
Gjør gode valg!

Valg av programfag er viktig!

Det er derfor viktig at dere leser og setter dere godt inn hva de ulike programfagene innebærer. På denne siden finner dere oversikt over programfag som kan velges i Vg2 og Vg3.

Språk

Engelsk 1

Engelsk programfag handler om språk- og kommunikasjonsutvikling, og skal bidra til danning og identitetsutvikling.

Faget skal bidra til å utvikle elevenes interkulturelle forståelse, økt forståelse av allsidigheten i det engelske språket og av betydningen av å bruke et situasjonstilpasset språk. Det å lære engelsk har stor betydning for elevene i utdanning, i arbeidslivet og i samhandling med mennesker fra hele verden.

HVORFOR VELGE FAGET?

Dersom du synes engelsk er spennende og ønsker å fordype deg enda mer i faget og lære mer om det engelske språket, litteraturen og samfunnet så kan dette være faget for deg.

Engelsk er også et fag som brukes mye på universitet og høgskoler så det kan hjelpe deg i videre utdanning.

HVA LÆRER DU?
 • Utvikle et presist og nyansert språk – både muntlig og skriftlig
 • Analysere og tolke engelsk skjønnlitteratur
 • Utforske dagsaktuelle sosiale utfordringer i engelskspråklige land
 • Utforske sosiale medier og falske nyheters påvirkning på dagens samfunn
 • Utforske kulturer i ulike engelsktalende land, som for eksempel USA, India, Australia, Storbritannia, Sør-Afrika m.m.
 • Fordyp deg i et selvvalgt tema
HVORDAN JOBBER VI?

Vi har mye muntlig dialog og debatt i klasserommet, samt skriftlige oppgaver individuelt eller i grupper.

Vi har fokus på engasjerende undervisning med dagsaktuelle temaer.

Vi ønsker å utfordre deg som elev gjennom å ha varierte arbeidsmetoder som oppfordrer til refleksjon, åpner opp for nye perspektiver og utfordre seg som elev.

VURDERING

Skriftlig og/eller muntlig eksamen

Hilde

Lærer i Engelsk 2

Du bør velge engelsk 1 og 2 fordi gode engelskkunnskaper er avgjørende for videre studier, der lærebøker og forelesninger foregår på engelsk uansett fagområde. 

Du lærer å skrive akademiske tekster på engelsk, og får øve på muntlig kommunikasjon. I tillegg får du inngående kjennskap til historiske- og samfunnsmessige forhold i ulike engelskspråklige land. 

Du får se interessante filmer, lese god litteratur og innsikt i aktuelle hendelser og tendenser i den engelskspråklige verden.

Husk at engelsk har to funksjoner, som spennende fag i seg selv, men også som er verktøy videre i livet.

Arabisk 1

Hellerud vgs er den eneste skolen i Oslo som tilbyr arabisk 1 som programfag på vg2 og vg3!

Arabisk er et verdensspråk som brukes fra Marokko til Irak.

HVORFOR VELGE FAGET?

Arabisk har en rik og mangfoldig kultur, litteratur og historie.

Ved å lære deg arabisk kan du forstå hva 300 millioner mennesker snakker om.

Du vil også lære et nytt alfabet som ikke er i nærheten av det vanlige europeiske alfabetet.

HVA LÆRER DU?

Skrive korte og enkle tekster på arabisk

Føre en enkel samtale på arabisk

Lese enkle tekster på arabisk

Kultur, tradisjoner og historie

HVORDAN JOBBER VI?

Vi jobber grundig og nøye for å få med alle sammen.

Vi har det gøy når vi lærer oss alfabetet med sanger.

Vi utforsker de ulike landene som strekker seg over hele Nord Afrika til Vest-Asia.

Vi bruker hverandre som læringspartner ved muntlige og skriftlige oppgaver.

VURDERING

Muntlig og/eller skriftlig eksamen

Samfunnsfag

Psykologi 1

Psykologi er vitenskapen om menneskers atferd, tanker og følelser og sammenhenger mellom de.

Hvorfor velge faget?

Psykologi 1 er et spennende fag som tar for seg alt fra personlighet, psykisk helse og rusmidler. Lurer du på hvorfor mennesker er som vi er, er dette det perfekte faget for deg!

Hva lærer du?
 • Hvordan man forsker i psykologi
 • Hva psykologi kan brukes til
 • Nervesystemet og rusmidler
 • Arv og miljø – og hvordan vi blir den vi er
 • Psykiske kriser
 • Læring og kognisjon
Hvordan jobber vi?

Psykologi 1 er hovedsakelig et muntlig fag. I faget har vi ofte diskusjoner – men vi jobber også individuelt med grunnleggende ferdigheter som lesing og skriving.

Uansett arbeidsmåte, noe av det som er viktigst med å jobbe med Psykologi 1 er å være undrende, utforskende og reflekterende.

Psykologi 1 er altså et allsidig fag som gir deg mulighet til å jobbe på mange forskjellige måter.

Vurdering

Muntlig eksamen.

Rettslære 1

Rettslære er studiet av juridiske prinsipper og regler, undersøker rettssystemets struktur, lover, og rettighetene og pliktene til enkeltpersoner i samfunnet.

Hvorfor velge faget?

Du skal velge faget fordi du er nysgjerrig på hva de norske lovene sier om viktige deler av livet vårt, som for eksempel familieliv, ekteskap og arbeidsliv.

Du trenger ikke ha ambisjoner om å bli advokat eller studere juss, men du bør like systematikk, logikk og å ikke være bundet til en fasit.

Hva lærer du?

Du lærer hvordan lover og regler bygger opp demokratiet vårt og hvilke rettigheter og plikter vi har som innbyggere i Norge. Du lærer hvordan du kan bruke loven til å løse konflikter mellom enkeltpersoner, eller mellom enkeltpersoner og myndighetene. Du lærer deg teoretisk kunnskap om loven som kan brukes til praktisk løsning av caseoppgaver.

Du lærer også hvordan du kan argumentere for ulike sider av en sak, og at et juridisk spørsmål sjelden bare har ett fasitsvar. Du lærer etisk og kritisk tenking knyttet til lovverket vårt, og historien bak viktige lovendringer som har ført til store samfunnsendringer.

Hvordan jobber vi?
 • Caseoppgaver
 • Teorigjennomgang
 • Filmer og dokumentarer
 • Begrepsøving
 • Argumentasjonsteknikk/debatt
 • Hvis vi får tid, prøver vi å dra og se en ekte rettssak
Vurdering

Muntlig eksamen.

«Du bør velge rettslære fordi du ønsker å oppdage rettens fascinerende verden, og hvordan loven styrer livet ditt og samfunnet rundt deg.

Faget er for deg som liker å tenke kritisk og systematisk, og som ønsker å kunne navigere trygt og rettferdig i et komplekst samfunn»

Dina, lærer i rettslære

Samfunnsgeografi

Forstå hvordan geografiske faktorer påvirker sosiale, økonomiske og kulturelle fenomener, og vice versa

Hvorfor velge faget?

Samfunnsgeografi er et samfunnsfag som handler om hvordan folk lever og hvordan samfunn er organisert på forskjellige steder i verden.

Du bør velge faget hvis du er interessert i samfunn, politikk og økonomi både andre steder i verden og i Norge.

Du bør dessuten like å diskutere og jobbe med kart på PC.

Hva lærer du?

Hvorfor folk flytter i land og mellom land. Ulike typer innvandring og innvandringspolitikk

Å bruke digitale kartverktøy (Google Earth og/eller QGIS)

Hvordan man planlegger en by

Hvorfor stater og regioner oppstår og forsvinner

Årsakene til at noen land er rike og noen land er fattige. Hva fattige land kan gjøre for å utvikle seg.

Hvordan befolkningen utvikler seg i Norge og ulike land i verden.

Hva økonomisk globalisering er, hvordan den påvirker oss og hvordan vi kan bruke ressurser på en bærekraftig måte.

Hvordan jobber vi?

Vi ser filmer, leser artikler og diskuterer i klassen. Vi jobber mye med kart på PC og skal ha minst en ekskursjon.

Vurdering

Muntlig eksamen.

Sosiologi og sosialantropologi

Oppdag hvordan samfunn fungerer, fra vennegrupper til hele kulturer. Utforsk spennende temaer som vennskap, teknologiens innflytelse og hvorfor folk er forskjellige. Faget hjelper deg å forstå samfunnet ditt bedre og gir deg verktøyene til å tenke kritisk om hvordan vi lever sammen.

Velg sosiologi og sosialantropologi for å oppdage de skjulte historiene bak hverdagen!

HVORFOR VELGE FAGET?

Du skal velge Sosiologi og sosialantropologi hvis du er engasjert i ulike samfunnsspørsmål og liker å finne ut av hvorfor samfunnet er som det er.

HVA LÆRER DU?

I dette faget lærer du om samfunnets strukturer, kulturer og menneskelig samhandling.

‘Du utforsker identitet, samfunnsvitenskapelige metoder, og kildebruk. Det gir deg kritisk tenkning og forståelse av kompleksiteten i samfunnet, og gjør deg til en bevisst deltaker i samfunnsutviklingen.HVORDAN JOBBER VI?

Vi jobber mye utforskende og gjennomfører 2-3 ulike forskningsprosjekter i løpet av skoleåret.

Vi har muntlige diskusjoner om ulike temaer i faget og vi jobber også mye med relevante fagbegreper.VURDERING

Muntlig eksamen

Vecteezy.com

Sosiologi og sosialantropologi

«Hvis du synes det er spennende å utforske hva som ligger bak menneskelig oppførsel og de sosiale mønstrene i samfunnet, bør du velge sosiologi og sosialantropologi.

Det handler om livet vårt, og du vil derfor merke at faget kjennes relevant. Ikke minst vil du få jobbe med å forstå hvordan ditt eget liv henger sammen med det mange andre gjør»

-Stine, lærer i Sosiologi og sosialantropologi


Politikk- og menneskerettigheter

Faget gir deg økt forståelse for hvordan samfunnet vårt virker og hva som driver kreftene fremover.

Hvorfor velge faget?

Hvis du er opptatt av det som skjer i verden.

Ønsker du å arbeide med fred, demokrati, fattigdom, bærekraftig utvikling og menneskerettigheter i Norge eller i et internasjonalt miljø.

Hva lærer du?

Faget er sammensatt av to områder, både politikk, og menneskerettigheter og dekker både norsk- og internasjonal politikk.

Respekt for menneskerettigheter er viktig for et demokrati. Du får også innsikt i hvordan internasjonalt samarbeid fungerer i EU og FN, og hvordan folkemord kan dømmes av internasjonale domstoler.

Hvordan jobber vi?

Vi jobber med mange ulike tekster og aktuelle saker fra hele verden. Det er viktig å følge med på nyheter i lys av både demokrati, menneskerettigheter, krig, fattigdom og naturkatastrofer, og ikke minst – du må like å skrive fagtekster!

Vurdering

Muntlig eller skriftlig eksamen.

Økonomi

Markedsføring og ledelse 1

Markedsføring handler om å få folk interessert i produkter eller tjenester. Det er som å fortelle en kul historie om noe og få andre til å ville være en del av den historien. Det handler om å forstå hva folk liker og ønsker.

Hvorfor velge faget?


Du ønsker bedre forståelse av aktuelle problemstillinger som virksomheter møter i dag, og hvordan bedrifter med gode markedsførere utvikler lønnsomme varer og tjenester.

Dette er et felt som hele tiden er i utvikling, se bare på at alt det spennende som skjer innen: sosiale medier, apper, teknologi og nye produkter som lanseres osv.

Hva lærer du?

Du skal kunne forstå hvordan markedsføring og bærekraft henger sammen.

Du skal kunne reflektere over oss som forbrukere med ulike behov, motivasjon og kulturelle ulikheter

Du skal kunne gjøre rede for hva et markedsinformasjonssystem er, og du skal kunne foreta en situasjonsanalyse for en virksomhet

Du skal kunne noe om hvordan en markedsfører bruker produktet, pris, tilgjengelighet og reklame for å fremme salget

Du skal kunne noe om ledelse og ulike kulturer i en bedrift

Hvordan jobber vi?

Du jobber individuelt og i grupper, med skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner.

Vurdering

Muntlig eksamen.

Samfunnsøkonomi 1

Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan vi bruker ressursene våre – enten det gjelder naturressurser, arbeidskraft eller produksjonsutstyr

HVORFOR VELGE FAGET?

Vi lærer om forskjellige markeder og hvordan de fungerer, og hvordan ulike økonomiske fenomener som vekst, inflasjon, lønn, arbeidsledighet og økonomisk ulikhet påvirker samfunnet.

Vi lærer også om hvordan samfunnet kan ta vare på miljøet og sikre bærekraftig utvikling.

Samfunnsøkonomi handler om økonomi, eller hvordan samfunnet fordeler og bruker ressursene sine.

HVA LÆRER DU?

En samfunnsøkonom er en person som studerer hvordan økonomiske beslutninger påvirker samfunnet.

De jobber med å forstå hvordan regjeringer, virksomheter og enkeltpersoner tar økonomiske beslutninger, og hvordan disse beslutningene har effekter på samfunnet.

Samfunnsøkonomer lager også modeller for å forstå hvordan samfunnet fungerer, og bruker disse modellene til å løse praktiske problemer og hjelpe til med å treffe økonomiske beslutninger. De kan jobbe i regjeringen, finanssektoren, konsulentvirksomheter og andre steder. Uansett har ALLE glede av kunnskap om samfunnsøkonomi.

HVORDAN JOBBER VI?

Leser faglitteratur

Gjør oppgaver og øvelser

Deltar i diskusjoner og debatter

Ser på filmer og dokumentarer

Ekskursjoner

Skriver oppgaver og rapporter

VURDERING

Muntlig eksamen

Entreprenørskap 1

Faget gir elevene kunnskap og ferdigheter knyttet til å identifisere og utnytte muligheter, forstå risiko og utvikle kreativitet og innovasjon i ulike sammenhenger.

Hvorfor velge faget?

• Du ønsker å oppnå resultater

• Du setter pris på utfordringer og liker å lære ved å gjøre (learning by doing)

• Du liker å presentere muntlig, eller ønsker å øve mer på det

• Du har tro på deg selv og er optimistisk

• Du er villig til å ta beslutninger selv om du ikke alltid har nok informasjon

• Ved å starte en ungdomsbedrift skaffer du deg verdifull kompetanse – som også er overførbar til andre krevende skoleoppgaver


Hva lærer du?

Har dere noen gang drømt om å få være med på å starte egen bedrift? Nå har dere sjansen! I løpet av ett skoleår skal dere drive en ungdomsbedrift med ekte produkter, kunder, leverandører og penger.

Vi følger programmet «Ungdomsbedrift» fra Ungt Entreprenørskap (les mer her: www.ungdomsbedrift.no)

En ungdomsbedrift etableres på starten av skoleåret og avsluttes ved slutten av skoleåret. Gruppene/bedriftene settes sammen i starten av skoleåret og dere jobber sammen i samme gruppe hele året.

Dere jobber med idéutvikling gjennom kreative øvelser, roller og personlige egenskaper

Dere må skrive en forretningsplan ved oppstart av bedriften, og en årsrapport ved slutten av skoleåret.

Hvordan jobber vi?

Entreprenørskap 1 og ungdomsbedrift er en alternativ måte å lære på. Dere skal lære av egne erfaringer, og det forutsetter aktivitet.

• Dere blir målt på aktivitet; samarbeid, initiativ og gjennomføring

• Gjennomføring av seks minimumsoppgaver (gitt av Ungt Entreprenørskap)

• Muntlige presentasjoner

• Skriftlige arbeider som forretningsplan og årsrapport

• Evne til å bruke og vise fagteori i praksis

Vurdering

Muntlig-praktisk eksamen.

Idrett

Toppidrett 1

Toppidrett fotball er kjempegøy! Du lærer å bli bedre på banen, forstår spillet dypere og trener sammen med likesinnede. Det handler om lidenskap, teamwork og å utfordre deg selv for å bli best!

HVORFOR VELGE FAGET?

Hvis du liker å spille fotball kan du velge toppidrett fotball. Hvis du liker trening i skoletiden kan toppidrett være noe for deg.

Toppidrett fotball er for de som spiller fotball nå, nylig har spilt fotball eller ønsker å bli bedre til å spille fotball.

Vi vil gjennomføre prøvespill/test før du får vite om du får toppidrett som programfag.

Vi driver mye vanlig fotballtrening, egentrening og litt teori.

HVA LÆRER DU?

Fage toppidrett fotball fokuserer på å utvikle ferdigheter og kunnskap innen fotball på et høyt nivå.

HVORDAN JOBBER VI?
 • vise og utvikle ferdigheter i idretten og gjennomføre systematisk og målrettet trening gjennom mye spill i fotball
 • dokumentere og evaluere en valgt treningsperiode gjennom blant annet egentrening
 • gjennomføre basistrening og skadeforebyggende tiltak gjennom spill, styrketrening og egentrening.
 • vise god samhandling og respektfull treningsatferd som bidrar til aktivitetsglede og et godt læringsmiljø gjennom fotballtrening.
VURDERING

Muntlig-praktisk eksamen

Friluftsliv

Friluftsliv er superkult! Det handler om å utforske naturen, teltliv, klatring, og lære overlevelsestriks. Du blir en naturekspert, har det gøy utendørs, og skaper minner for livet!

Hvorfor velge faget?

Dersom du liker eller ønsker å bli vant til å dra på tur og være ute i all slags vær kan dette være et fag for deg. I tillegg vil du lære å samarbeide og utfordre deg selv fysisk og psykisk og gjennom det kanskje oppdage nye sider ved deg selv.


Hva lærer du?

Du lærer å overnatte ute i telt med flere overnattinger og lage mat på bål og stormkjøkken.

Du vil lære å lage bål med ulike hjelpemidler som tennstål og stearinlys.

Du vil oppleve naturen og gleden av å være med medelever på ulike dagsturer, kveldsturer og helgeturer med klassen. Som kan være fisketur, sopptur eller alpinttur.

Du lærer å samarbeide med alle elevene i klassen.

Du lærer å kle deg riktig med bruk av ull og 3-lagsprinsippet


Hvordan jobber vi?

Vi planlegger, gjennomfører og reflekterer over turene vi drar på.

Vurdering gis gjennom bruk av dine basisferdigheter, aktiv deltagelse, planlegging, refleksjon, samarbeid og samhandling, medansvar, naturferdsel og kunnskap i praksis.

Vurdering

Muntlig eksamen.

Realfag

Informasjonsteknologi 1

Faget gir nøkkelkompetanse for vår digitale verden. Utforsk kreative løsninger, oppdag spennende teknologier, og skaff deg verdifulle ferdigheter som åpner dører til varierte og fremtidsrettede karrieremuligheter.

Hvorfor velge faget?

Informasjonsteknologi 1 gir deg en bred innføring i ulike områder innen IT, for eksempel webutvikling og programmering med Javascript. Faget har en stor fordel på f.eks. ingeniørstudier ved å lære mange av programmeringsferdighetene som trengs der.


Hva lærer du?

I informasjonsteknologi 1 lærer man HTML, et språk som brukes til å lage nettsider (hjemmesider). HTML er en forkortelse for Hyper Text Markup Language. I tillegg lærer man Javascript, et høynivå-programmeringsspråk. Sammen med HTML og CSS er Javascript en av grunnsteinene i moderne web-utvikling.Hvordan jobber vi?
 • skrive enkel kode
 • løse mer avanserte praktiske oppgaver
 • Man trenger ingen forkunnskaper for å kunne ta dette faget.
Vurdering

Muntlig-praktisk eksamen.

Kjemi 1

Kjemi er studiet av stoffer og deres egenskaper, struktur og reaksjoner. Det utforsker byggesteinene i universet, fra enkle atomer til komplekse molekyler. Gjennom eksperimenter og teori avdekkes hemmelighetene bak naturens kjemiske dans.

HVORFOR VELGE FAGET?

Velg kjemi 1 hvis du…

 • liker realfag og er motivert for å lære mer om kjemi
 • er trygg på matematikk, og har fullført matematikk 1T på vg1
 • har valgt S1 eller R1 på VG2
 • trives med å jobbe med teoretiske konsepter
 • liker å gjøre forsøk og eksperimenter
 • ønsker å lære om hvordan og hvorfor kjemiske reaksjoner skjer
HVA LÆRER DU?

Atommodell og kjemiske bindinger, navnsetting av molekyler, molregning og støkiometri, entalpi og energi i kjemiske reaksjoner, organisk kjemi, syrer og baser, løselighet og grønn kjemi.

For eksempel skal vi svare på disse spørsmålene:

 • Hvorfor blander ikke vann seg med olje?
 • Hvorfor koker vann ved 100 grader?
 • Hvordan kan vi få en kjemisk reaksjon til å skje?
 • Hvorfor kjenner vi varme når vi står ved et bål?
 • Hva er egenskapene til alkoholer, syrer og baser?
 • Hvordan kan vi gjøre labforsøk på en naturvennlig måte?
HVORDAN JOBBER VI?

I kjemifagene jobber vi både praktisk og teoretisk. Vi bruker matematikk som et verktøy i mange av temaene og det er derfor anbefalt at du har S-matte eller R-matte.

Vi gjør også labforsøk så ofte vi kan, dette hjelper oss med å lære viktige kjemiske metoder og å forstå de kjemiske konseptene bedre.

VURDERING

Muntlig-praktisk eksamen

I kjemien prøver vi å forstå oppførselen til partikler vi ikke engang kan se!

Kjemien er for deg som vil utforske reaksjoner, eksperimenter og kjemiske stoffer både teoretisk og på laboratorium.

Du bør velge kjemi dersom du er nysgjerrig på hvordan verden rundt oss er bygget opp, og særlig om du samtidig liker nøyaktighet og å sette kunnskap i system.

Sigrid

Kjemilærer

Fysikk 1

Fysikk er vitenskapen som dykker inn i universets grunnleggende strukturer og funksjoner. Den utforsker hvordan naturlige prosesser påvirkes av krefter og hvordan energi overføres eller endres.

Hvorfor velge faget?

Om du lurer på hvordan verden er bygget opp, og hvilke fysiske lover som gjelder. I fysikk 1 ser vi både på både det minst og det største, i ett tema ser vi på stjerner som kollapser, mens i de neste ser vi på atomets oppbygging og energinivåer.

I kapittelet om bølger, bølgefenomener og stråling i naturfag VG1 fikk du en smakebit av fysikkfaget. Spesielt om dere gjorde noen beregninger på frekvens og bølgelengde. Tenk gjennom om dette var noe du syns var interessant!

Hva lærer du?

Du lærer om bevegelse og sammenhengen mellom krefter, akselerasjon, fart og energi. Her bruker vi mye matematikk for å gjøre beregninger.

Vi går mer i dybden på temaet bølger og stråling som dere har lært om i naturfag VG1.

Du lærer også om hvordan en stjerne blir til, og hva som skjer med stjerner på mot slutten av stjernelivet

Vi ser også på elektrisitet og lærer om hvordan vi kan beregne strøm, spenning og resistans

Hvordan jobber vi?

Vi jobber både teoretisk med regneoppgaver, utforskende med mer åpne oppgaver og demonstrasjoner og forsøk der vi tester de fysiske lovene vi jobber med

Fysikk 1 krever at du også jobber en del med oppgaver på egenhånd utenom timene

Vi bruker mye matematikk som redskap i fysikk, så her er det viktig at du liker matematikk og å utforske sammenhenger med matematikken.

Mye regning av praktiske oppgaver der vi bruker matematikk. Vi bruker f.eks. derivasjon som man lærer om i matematikk S1 og R1, derfor er det anbefalt at du har en av disse matematikkfagene på VG2.

Vurdering

Muntlig-praktisk eksamen.

Biologi 1

Biologi er vitenskapen om liv og levende organismer.

HVORFOR VELGE FAGET?

Du velger biologi 1 fordi du er nysgjerrig! Nysgjerrig på hvordan livet på jorda oppsto, og hvordan levende organismer – inkludert mennesker – fungerer.

Kanskje du liker natur, er interessert i dyr, eller tenker å jobbe med noe innen helse, der det vil være en fordel å kunne noe grunnleggende om menneskers indre organer før du begynner å studere.HVA LÆRER DU?
 • Evolusjon
 • Immunforsvaret
 • Ulike livsformer
 • Menneskers indre organer
 • Hvordan arter lever og samhandler ute i naturen.
HVORDAN JOBBER VI?

Vi utforsker organismer ved mikroskopering, dyrkningsforsøk og disseksjon og vi går ut i naturen.

Det er en del praktisk arbeid, i tillegg til presentasjoner, fagsamtaler og annen muntlig aktivitet som forbereder oss til eventuell muntlig-praktisk eksamen.

VURDERING

Muntlig-praktisk eksamen

Matematikk

Matematikk S1

Matematikk for samfunnsfag bygger på Matematikk 1T i Vg1.

HVORFOR VELGE FAGET?

Programfaget Matematikk S1 og S2 gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder. Ferdighetene som eleven utvikler vil gi deg en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer.

Matematikken blir på den måten et hjelpemiddel både innenfor økonomi og på samfunnsområder som helse, miljø og globalisering.

HVA LÆRER DU?

I Matematikk S1 lærer du om algebra, funksjonsteori og sannsynlighet, og bruker det du lærer til å forstå og løse problemstillinger innen fagfelt som samfunnsøkonomi fra samfunnsfagene.

I Matematikk S2 lærer du mer om temaene fra S1, og spesielt om modeller innen økonomi og vekst. Du lærer også om hvordan du kan tolke arealet under grafer, ulike statistiske fordelinger og hypotesetesting.

HVORDAN JOBBER VI?

Arbeid med programfaget gir øvelse i modellering. Det lærer å uttrykke praktiske problemer og fenomener fra virkeligheten i et matematisk formelspråk og deretter behandle dem ved hjelp av matematiske metoder som modellering og simulering. For elever som velger økonomiske fag fra programområdet for Samfunnsfag og økonomi, vil matematikk for samfunnsfag kunne være et naturlig og supplerende fag å velge i tillegg.

VURDERING

Muntlig eller skriftlig eksamen

Matematikk R1

Matematikk for realfag kan velges som programfag over to år innenfor programområde for realfag og programområde for SSØ. Matematikk R2 bygger på Matematikk R1. Matematikk for realfag har fem uketimer.

Hvorfor velge faget?

Matematikk er et fag som på en sentral måte preger vår moderne sivilisasjon, både som redskap til å forstå og fungere i samfunnet og som bærer av en tradisjon med røtter i mange av verdens gamle kulturer. Matematikk brukes til å utforske universet, systematisere erfaringer og beskrive og forstå naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger. Menneskets glede over arbeidet med faget i seg selv har vært en inspirasjonskilde til utvikling av matematikken.


Hva lærer du?

Arbeid med programfaget gir deg en innføring i logisk og analytisk tankegang med vekt på matematisk argumentasjon og framstillingsform.

Du lærer også å anvende matematikken og metodene ved å modellere fenomener fra virkeligheten og spesielt fra andre realfag. Eksempler på dette er periodiske fenomener som tidevann, og sammenheng mellom strekning, fart og akselerasjon for en gjenstand i bevegelse.

Hvordan jobber vi?
 • Lærer viser og forklarer.
 • Lese i læreboka
 • Regne oppgaver.
Vurdering

Muntlig eller skriftlig eksamen.